Analizator TOC – Anatel PAT 700

Analizator wykorzystuje metodę pomiarową „Stopped-flow”, która przy użyciu światła UV zapewnia całkowite utlenianie próbki. Wykorzystywana dynamiczna detekcja punktu końcowego daje pewność, że poddana analizie próbka została w pełni utleniona, a…