Polityka firmy

Polityka Zarządzania

Przedmiotem działalności Technopomiar Sp. z o.o. są kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw i serwisu systemów analitycznych i aparatury kontrolno – pomiarowej przeznaczonej do pomiarów parametrów fizykochemicznych cieczy oraz gazów. Nadrzędnym celem polityki jest satysfakcja klienta związana z bezawaryjnym działaniem oferowanych przez nas systemów kontrolno – pomiarowych.

Cel ten osiągamy poprzez:

 • spełnienie oczekiwań klientów poprzez budowanie z nimi trwałych relacji i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie pomiarów fizykochemicznych;
 • sukcesywnie rozszerzanie naszej oferty o nowe produkty, aby w jak najbardziej kompleksowym zakresie odpowiadać na potrzeby naszych Klientów;
 • systematycznie szkolenia pracowników u producentów oferowanej przez nas aparatury, dzięki czemu posiadamy potwierdzenia autoryzacji przedstawicielstwa
  handlowego oraz serwisu;
 • monitorowanie informacji dotyczących percepcji klientów, co do spełniania wymagań i ich oczekiwań;

Zobowiązujemy się do:

 • spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zarządzania oferowanych produktów i usług;
 • okresowego przeglądania i aktualizowania Polityki Zarządzania;
 • przestrzegania obowiązujących aktów prawnych i innych regulacji;
 • spełnienia odpowiednich wymagań wynikających z prawa i innych wymagań, odnoszących się do zagrożeń BHP oraz do eliminowania zagrożeń i zmniejszania ryzyk BHP przy konsultacji i uczestnictwie pracowników;
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsultacji i uczestnictwa pracowników oraz tam, gdzie występują, przedstawicieli pracowników;
 • ustanawiania i przeglądania celów zarządzania.
 • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do wdrażania polityki zarządzania.

Powyższe założenia są powodem ciągłego doskonalenia ustanowionego przez Technopomiar Sp. z o. o Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

Prezes Zarządu
Grzegorz Smakosz
Wrocław, czerwiec 2020

Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników firm współpracujących z Technopomiar sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób Technopomiar Sp. z o.o. („Technopomiar Sp. z o.o.”) postępuje z danymi osobowymi przekazanymi nam za pośrednictwem strony internetowej, mailowych, telefonicznych lub osobistych zapytań ofertowych, zamówień i umów oraz danych pozyskanych na szkoleniach, konferencjach i imprezach kulturalnych. Technopomiar Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane gromadzone przez Spółkę

Technopomiar Sp. z o.o. zbiera następujące rodzaje danych:

 • Dane dostarczane przez Państwa. Dane osobowe, które Państwo dostarczają w momencie wypełniania formularza kontaktowego na potrzeby korzystania z naszych produktów lub usług, w odpowiedzi na kwestionariusze lub ankiety, bądź w kontaktach z obsługą klienta Technopomiar Sp.z o.o.
 • Dane gromadzone na podstawie zapytań ofertowych, zleceń i umów oraz danych pozyskanych na szkoleniach, konferencjach i imprezach kulturalnych.
 • Dane pozyskane na szkoleniach i konferencjach branżowych oraz imprezach kulturalnych, których jesteśmy współorganizatorem lub sponsorem.

Zakres danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Spółkę

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Miejsce zatrudnienia

Sposób wykorzystania przez Technopomiar Sp. z o.o. Państwa danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez nas do:

 • dostarczania Państwu produktów i usług, jakich Państwo oczekują;
 • do komunikowania się z Państwem;
 • do ogólnej poprawy naszych produktów i usług;
 • wysyłania zaproszeń na szkolenia , konferencje ,imprezy charytatywne oraz sponsorowane przez nas wydarzenia kulturalne;
 • na potrzeby innych wewnętrznych celów biznesowych.

Państwa dane są przetwarzane przez Spółkę do momentu odwołania zgody marketingowej lub przez czas uzasadniony ww. celami, zgodnie ze stosownymi przepisami.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych Technopomiar Sp. z o.o. musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna mająca zastosowanie w danym przypadku jest zależna od tego, w jakich z wyżej wyszczególnionych celów Technopomiar Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe:

 • W określonych przypadkach Technopomiar Sp. z o.o. może zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Osoby, które wyraziły taką zgodę, mogą ją później wycofać – w tym celu muszą skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”. Należy mieć świadomość, że wycofanie zgody nie wpłynie na te procesy przetworzenia danych, który już miały miejsce.
 • W innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może być konieczne ze względu na wymóg zachowania zgodności ze stosownymi przepisami lub regulacjami albo ze względu na zapisy umowy, której Państwo są stroną. W takim przypadku wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych może nie być możliwe lub decyzja o wycofaniu zgody może negatywnie wpłynąć na nasze możliwości wywiązania się z z umownych zobowiązań względem Państwa.
 • W pozostałych przypadkach Technopomiar z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem obejmującym przekazywanie Państwu informacji na temat naszych produktów i usług, a także badań naukowych i możliwości edukacyjnych.Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w taki sposób. W tym celu należy skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”.

Dane udostępniane przez firmę

Udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim jedynie w poniższych przypadkach. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim na potrzeby ich własnych działań marketingowych.

Utrzymujemy relacje z różnymi kontrahentami i dostawcami, w tym z podmiotami powiązanymi, które wspierają nas w prowadzeniu działalności i dla których konieczny może być dostęp do Państwa danych osobowych w trakcie świadczenia usług na rzecz Technopomiar Sp. z o.o. Strony te nie otrzymają naszej zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą Technopomiar Sp. z o.o. Przykładem takiego przekazania danych może być przekierowanie Państwa zapytania ofertowego do naszego dostawcy lub przekazanie danych do naszego podwykonawcy, w celu realizacji umowy.

Ponadto nie udostępnimy danych osobowych pochodzących z krajów, w których wymagane jest uzyskanie zgody, chyba że zgoda na udostępnianie informacji podmiotom powiązanym została uzyskana wcześniej. Wymagamy, żeby powyższe podmioty obchodziły się z Państwa danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Prawa i obowiązki

W ściśle określonych okolicznościach Technopomiar Sp. z o.o. może mieć obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego lub żądania, np. obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do właściwego państwowego organu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów. W takich przypadkach podejmiemy kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych w możliwie najszerszym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych osobowych do kontrolowania i karania użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy podejmują działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla innych osób lub ich mienia.

Państwa decyzje w zakresie prywatności

Mają Państwo prawo do wglądu do przechowywanych przez Technopomiar Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także do zwrócenia się do nas z prośbą o korektę Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi. Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zgłosić swoje zastrzeżenia, złożyć skargę, zwrócić się z prośbą o korektę danych lub zgłosić prośbę o ich usunięcie należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych – w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres administrator@technopomiar.pl. Mogą również Państwo wysłać pismo na następujący adres korespondencyjny:

Technopomiar Sp. z o.o.

ul.Graniczna 105

54-530 Wrocław

Z dopiskiem „Administrator danych osobowych”

Za przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności w Polsce odpowiada krajowy organ ds. ochrony danych (GIODO). Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

W komunikacji z Technopomiar Sp. z o.o. prosimy podawać imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowe wyjaśnienie żądania. Jeśli chcą Państwo usunąć, zmienić lub poprawić swoje dane osobowe i kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty e-mail, prosimy w temacie wiadomości e-mail napisać „Żądanie usunięcia” lub „Żądanie zmiany/poprawy”. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim terminie i być może zaistnieje konieczność dodatkowego potwierdzenia Państwa tożsamości w celu przetworzenia niektórych żądań.

Bezpieczeństwo danych

Technopomiar Sp. z o.o. utrzymuje uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki kontroli mające zabezpieczać wszelkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego. Istnieje jednak zawsze pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia przechwyci transmisję internetową lub że ktoś znajdzie sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa.

Technopomiar Sp. z o.o. informuje, że ustanowiła środki bezpieczeństwa mające przeciwdziałać nieupoważnionemu dostępowi lub przejęciu Państwa danych osobowych w celu zapewnienia Państwu poczucia bezpieczeństwa z przekazywania do nas swoich danych.

Zapisy końcowe

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności w wersji obowiązującej w momencie, gdy te dane zostały od Państwa zgromadzone, lub zgodnie z upoważnieniem z Państwa strony. Jednakże, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów w zakresie wyrażania zgody, zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na niniejszej stronie, wraz z nową datą wejścia w życie, która widoczna będzie na górze strony. Technopomiar Sp. z o.o. zachęca Państwa do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Wszelkie dane osobowe zebrane od Państwa będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją Polityki prywatności.

WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA

Społeczna odpowiedzialność biznesu

(ang. Corporate Social Responsibility – CSR)

Ludzie

Naszymi atutami są: kompetencje, współpraca i uczciwość. Szanujemy prawa drugiego człowieka oraz dbamy o dobre relacje z naszymi Klientami

Stanowczo przestrzegamy poszanowania praw człowieka zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i wśród naszych partnerów biznesowych i otoczenia rynkowego w niżej opisanych obszarach.

 1. Godne i przyjazne warunki pracy:
  • Tworzymy środowisko pracy oparte na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji oraz współpracy.
  • Nie akceptujemy żadnych form dyskryminacji oraz mobbingu, w tym nękania, prześladowania, poniżania, a także zdecydowanie przeciwdziałamy tym zjawiskom.
  • Nie akceptujemy żadnych form molestowania seksualnego i zdecydowanie im przeciwdziałamy.
  • Nie akceptujemy zachowań i wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych osób.
  • Traktujemy pracowników jako partnerów.
  • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy, nadgodzin, wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracodawcy.
  • Przyjmujemy polecenia zgodne z naszymi uprawnieniami, związanymi z zajmowanym stanowiskiem.
  • Zapewniamy naszym pracownikom świadczenia socjalne.
 2. Komunikacja i współpraca
  • Dzielimy się ze współpracownikami bieżącymi informacjami na temat aktualnych strategii, planów oraz celów Spółki.
  • Informujemy pracowników  o przewidywanych zmianach, mających wpływ na ich aktualne i przyszłe funkcjonowanie w Firmie.
  • Swoim pracownikom udzielamy pełnych informacji o ocenie ich pracy, wyjaśniamy i uzasadniamy decyzje, wskazujemy obszary do poprawy.
 3. Równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialność za podległych pracowników
  • Przestrzegamy zasad regulujących kwestie zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego.
  • Rzetelnie i merytorycznie oceniamy pracę współpracowników lub podwładnych.
 4. Ochrona informacji i prywatności
  • W ramach obowiązków służbowych zbieramy jedynie informacje, które są konieczne do właściwego wykonywania obowiązków służbowych.
  • Informacje te przechowujemy z zachowaniem szczególnych środków ostrożności
  • Dbamy o bezpieczeństwo informacyjne Firmy, jej pracowników lub podmiotów z nią współpracujących.

Bezpieczeństwo

Tworzymy środowisko pracy zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia naszych pracowników oraz podmiotów współpracujących

Naszym celem jest tworzenie środowiska pracy, które jest bezpieczne, sprzyja ochronie zdrowia i zapobiega wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym.

 • Wdrażamy najwyższe standardy zawodowego bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie dla naszej działalności, stosując obowiązujące przepisy BHP.
 • Poprzez realizację regularnej oceny ryzyka w miejscu pracy, wdrażamy odpowiednie środki kontroli zagrożeń oraz środki zaradcze.
 • Systematycznie doskonalimy bezpieczeństwo pracy poprzez szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dowodem naszych kompetencji jest certyfikat potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z PN-N-18001:2004.

Środowisko naturalne

Szanujemy i chronimy środowisko naturalne

Poprzez systematyczne inwestycje i edukację pracowników minimalizujemy nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne, przyczyniając się równocześnie do ochrony i regeneracji otaczającej nas natury.

 • Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i standardami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Wdrażamy systemy identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska.
 • Wdrażamy projekty i inwestycje ukierunkowane na efektywne wykorzystanie surowców i energii, redukcję emisji zanieczyszczeń, racjonalną gospodarkę odpadową, a także stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych.
 • Stosujemy Politykę Środowiskową według Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005.

Zaangażowanie społeczne

Wspieramy aktywnie działalność kulturalną i społeczną

Ideą, która przyświeca nam od początku naszej działalności jest łączenie biznesu ze wspieraniem działań społecznie użytecznych.

 • Od 15 lat organizujemy m. in. Ogólnopolskie Plenery Plastyczne. Efekty tych plenerów można corocznie podziwiać na dużej poplenerowej wystawie we Wrocławiu, a także przy okazji szkoleń i konferencji w różnych miejscach w Polsce.
 • Od ośmiu lat otaczamy opieką sponsorską wrocławską Galerię Sztuki Współczesnej ARTTRAKT. We współpracy z właścicielką galerii zorganizowaliśmy wystawy wybitnych polskich malarzy współczesnych. Oprócz uznanych już nazwisk wspieramy organizację wystaw bardzo ciekawych prac twórców młodszego pokolenia.
 • Aktywnie uczestniczymy w akcjach na rzecz wsparcia działalności kulturalnej oraz społecznej.
 • Organizujemy aukcje charytatywne na rzecz licznych podmiotów, m.in. Domów Dziecka, Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu.

Nasze działania są wspierane przez wdrożone procedury systemów zarządzania oparte na normach ISO 9001, BS OHSAS 18001 oraz liczne regulacje wewnętrzne.

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi….”

                                                                                                              Św. Jan Paweł II