25.06.2009 Wernisaż w galerii W&B w Szczecinie

W imieniu Galeri W&B i oraz organizatorów mamy przyjemność zaproszenia Państwa na otwarcie wystawy V Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego
WOLA MICHOWA 2008
Wernisaż
Galeria , Szczecin, ul. Tkacka 3A
25.06.2009 r. (czwartek), godz. 18.00

 

W imieniu Galeri W&B i oraz organizatorów mamy przyjemność

zaproszenia Państwa na otwarcie wystawy

V Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego

WOLA MICHOWA 2008

Wernisaż

Galeria W&B, Szczecin, ul. Tkacka 3A

25.06.2009 r. (czwartek), godz. 18.00

Galeria czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00, w soboty 11.00 – 14.00

 

 

U C Z E S T N I C Y P L E N E R U

Ma r i a  A d a m u s – B i s k u p s k a , J a k u b  B u d z y ń s k i ,

Z b i g n i e w  C h r o s t e k ,

S t a n i s ł a w a  D o b r z e n i e c k a – Ż y ł k o w s k a , R o b e r t  H ü b n e r,

A r t u r  K a r d a m a s z , I z a b e l a  K i t a , M a r i a  K o c i u m b a s ,

A n d r z e j  M a c i e j e w s k i , M a r e k  N i e d o j a d a ł o ,

J a r o s ł a w  P r y s a k ,

R a f a ł  S t ę p n i a k , K r y s t y n a  S z c z e p a n i a k , M o n i k a  Wa r a x a ,

E l ż b i e t a  We s o ł k i n , R e n a t a  Wo j n a r o w i c z .