Zapraszamy do Zakopanego na szkolenie w zakresie pomiarów fizyko-chemicznych w cieczach i w gazach.

Termin:  04.10.2011 – 07.10.2011 (szkolenie nr: 19/11)
Temat:  CHEMIA ENERGETYCZNA OBIEGI WODNO PAROWE KOTŁÓW PAROWYCH – FLUIDALNYCH
Termin:  04.10.2011 – 07.10.2011 (szkolenie nr: 20/11)
Temat:  POMIARY CIĄGŁE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ JAKOŚĆ ANALIZ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W ENERGETYCE
Miejsce:  Zakopane


POMIARY CIĄGŁE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ JAKOŚĆ ANALIZ
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W ENERGETYCE

A. ZAPEWNIENIE JAKOSCI CIAGŁYCH POMIAROW EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
1. Uwarunkowania prawne – ustawy , rozporządzenia, definicje
2. Analiza stanu normalizacji – normy dotyczące pomiarów ciągłych
3. Metody ciągłych pomiarów emisji:
– metody referencyjne oraz równowazne pomiaru stężeń gazów
– rodzaje systemów pomiarów ciągłych, ekstrakcyjne, „in-situ”
– metody pomiarów ciągłych strumienia objętości spalin
– metody ciągłego pomiaru zapylenia – rodzaje pyłomierzy, wyznaczanie
charakterystyk
4. Ogólne zasady obliczania stężeń i strumienia masy substancji zanieczyszcz.
5. Zadania komputera emisyjnego: przesyłanie danych pomiarowych – statusy
źródła i urządzeń pomiarowych , weryfikacja wyników pomiarów
-rodzaje raportów
6. Zapewnienie jakości pomiar6w i kontrola metrologiczna wg PN-EN 14181:
– procedura QAL2 Kalibracja i Walidacja Systemu AMS -punkt 6 normy
– procedura AST Roczna Kontrola Sprawności – punkt 8 normy
7. Technologie ograniczenia emisji NOx
– Metody ograniczania emisji tlenków azotu: pierwotne, wtórne niekatalityczne,
SNCR, wtórne katalityczne SCR
8. Wpływ wprowadzania amoniaku do kotłów i instalacji odsiarczania na pracę
i błędy pomiarowe systemów ciągłego pomiaru emisji
9. EUROPEJSKI REJESTR TRANSFERU I UWALNIANIA ZANIECZYSZCZEN

B 1. WODA W OBIEGACH CIEPŁOWNICZYCH I POMIARY FIZYKO-CHEMICZNE
– współczesne membranowe techniki uzdatniania wody dla potrzeb energetyki:
– ultrafiltracja
– odwrócona osmoza
– elektro-dejonizacja
– elektroanaliza odwracalna
2. ŚCIEKI W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH
– źródła i rodzaje ścieków
– kontrola parametrów pracy instalacji do przygotowania wody i oczyszczania ścieków
C. POMIARY SPECJALNE „ON LINE” WODY I GAZÓW
– pobieranie i przygotowanie próbek do analiz zgodnie z normą PN-EN ISO 9001
– aparatura monitorująco-pomiarowa w świetle nowego prawa o miarach wg
wymogów Unii Europejskiej
– systemy pomiarów fizyko-chemicznych jako istotny element kontroli urządzeń
– optymalne wyposażenie układów technologicznych w urządzenia pomiarowe
– obniżenie kosztów eksploatacji układów pomiarowych
– nadzorowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych
– prezentacja urządzeń do wzorcowania aparatury
Termin i Miejsce:
4- 7 października 2011 r. – Zakopane – szkolenie nr 20/11


W programie prezentacja najnowszej aparatury do pomiarów fizyko-chemicznych w energetyce oferowanej przez firmę Technopomiar sp. z o.o.
 

CHEMIA ENERGETYCZNA. OBIEGI WODNOPAROWE KOTŁOW PAROWYCH – FLUIDALINYCH
1. WYMAGANIA STAWIANE WODZIE i PARZE W OBIEGACH ENERGETYCZNYCH:
– zanieczyszczenia wody i ich wpływ na urządzenia energetyczne
– diagnostyka układu wstępnego przygotowania wody
– diagnostyka zanieczyszczeń mechanicznych i koloidalnych zawartych
w wodzie: odżelazianie, dekarbonizacja i demineralizacja wody
w/g normy PN-EN 12952-12
– układy zamykania obiegów wodnych w energetyce
– dyskusja nt. problemów występujących w poszczególnych elektrowniach

2. CHEMIA ENERGETYCZNA – UKŁADY WODNO-PAROWE W ENERGETYCE
ZAWODOWEJ I PRZEMYSŁOWEJ
– wnikliwe spojrzenie na czystość układów wodno-parowych
– czystość pary i jej wpływ na bezawaryjna pracę  urządzeń w energetyce
-problemy związane z zanieczyszczeniem pary- wpływ na trwałość urządzeń
– chemiczne oczyszczanie i trawienie układów wodno-parowych
– efekty ekonomiczne i techniczne prowadzenia tzw. „przedmuchiwania”
przegrzewaczy pary oraz rurociągów parowych
– rodzaje korekcji obiegów wodno-parowych
-trendy i zakres kontroli chemicznej obiegów wodno-parowych w zakresie
podejmowania decyzji przy przekroczeniach parametrów chemicznych
w energetyce krajów zrzeszonych EPPSA, FDBR i VGB Power Tech.

3. PROBLEMY KOROZJI UKŁADOW WODNO-PAROWYCH
– korozja układów wodno-parowych: rodzaje, mechanizmy i skutki
– zapobieganie korozji obiegów wodno-parowych
– sposoby skutecznej konserwacji postojowej
– metody konserwacji urządzeń elektrycznych: kotiów i elektrofiltrów

4. AKREDYTACJA LABORATORIUM BADAWCZEGO JAKO GWARANCJA WIARYGODNOSCII ZAUFANIA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
– akredytacja laboratorium badawczego: kaprys czy konieczność?
– organizacja pracy w laboratorium chemicznym i pomiarowym realizującym badania dla rozliczeń emisji i opłat za korzystanie ze środowiska

5. UKŁADY POBORU PROBEK JAKO ISTOTNY ELEMENT WIARYGODNOSCI
POMIARÓW
– optymalne wyposażenie pr6bopobierak6w
– aparatura monitorująco-pomiarowa w/g wymogów Unii Europejskiej

Termin/Miejsce:
Zakopane 04-07 października 2011 r.- szkolenie nr 19/11
W programie prezentacja najnowszej aparatury do pomiarów fizyko-chemicznych w energetyce oferowanej przez firmę Technopomiar sp. z o.o.